Класифициране

строителна компания - Ге Груп

Нискоенергийната GE Къща – Green Energy saving House се отличава със запазване на топлината и ниски нива на топлинни загуби от топлопреминаване, използване на пасивни източници за отопление и принудителна вентилация за опресняване на вътрешния въздух като се доближава до стандарта “Passive House”, разработен от Passivhaus Institut – Dr.Wolfgang Feist, Германия и гарантира висока енергийна ефективност според изискванията на Наредба № РД-16-296 от 1 април 2008 г. за

ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТИТЕ

I. Регламентирани в България

Наредба № РД-16-296 от 1 април 2008 г. за ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТИТЕ в сила от 11.04.2008 г. издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.38 от 11 април 2008 г.
Чл. 19.
(1) Принадлежност на сградата към клас на енергопотребление от А до G се установява чрез сравнение на стойността на интегрираната енергийна характеристика със скала на класовете на енергопотребление.
(2) Скалата на класовете на енергопотребление се съставя на основата на две стойности на интегрираната енергийна характеристика: ЕРmax,r и ЕРmax,s, определени като първична енергия или като потребна (доставена) енергия, или спестени емисии въглероден двуокис, както следва:
1. ЕРmax,r – общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление, изчислен по методите, определени в Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; стойностите на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и подготовка на гореща вода за битови нужди се вземат по действащите нормативни актове към момента на извършване на оценката;
2. ЕРmax,s – общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление, изчислен по методите, определени в Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; стойностите на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и подготовка на гореща вода за битови нужди се вземат по действащите нормативни актове към годината на въвеждане на сградата в експлоатация.

Установяване на съответствие с изискванията за енергийна ефективност.
Границите на класовете на енергопотребление се определят, както следва

ГранициКлас на енергопотреблениеСловесно изражение на енергийните потребности на сградата
EP <= 0,5 ЕРmax,rAВисока енергийна ефективност
0,5 ЕРmax,r < ЕР І ЕРmax,rB
ЕРmax,r < EP І 0,5(ЕРmax,r + ЕРmax,s)C
0,5 (ЕРmax,r + ЕРmax,s)< EP І ЕРmax,sD
ЕРmax,s < EP І 1,25 ЕРmax,sE
ЕРmax,s < EP І 1,5 ЕРmax,sF
1,5 ЕРmax,s < EPGГолям разход на енергия

ІІ. Регламентирани според Passivhaus Institut – Dr.Wolfgang Feist, Германия

The term “Passive House” refers to a construction standard. The standard can be met using a variety of technologies, designs and materials. It is a refinement of the lowenergy house (LEH) standard.

Терминът “пасивна къща” се отнася за стандарт в строителството. Стандартът може да бъде изпълнен с помощта на разнообразни технологии, дизайн и материали. Това е прецизиране на стандарта за нискоенергийна къща.